von phorkyas

„I talk nonsense, therefore I’m human“ Fyodor Dostoievski